Algemene Voorwaarden Personal Training
Art. 1 – Definities

1.1 Onder FIT2GO.NU wordt in deze voorwaarden verstaan: Fit360. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen en uitvoerend in de gehele Benelux als zijnde training op locatie, o.a. hometraining en/of private gym te Waalwijk.1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door FIT2GO.NU een overeenkomst is aangegaan.1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en FIT2GO.NU.1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever FIT2GO.NU opdracht heeft gegeven, met betrekking tot personal training.1.5 Onder personal training wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door FIT2GO.NU geleverd wordt.1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen FIT2GO.NU en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door FIT2GO.NU ten behoeve van opdrachtgever.
Art. 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen FIT2GO.NU en opdrachtgever(s),respectievelijk hun rechtsopvolger(s).2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door FIT2GO.NU. Opdrachtgever krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet https://fit2go.nu/algemene-voorwaarden-personal-training/ , dan wel schriftelijk.2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen het geen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij het geen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.2.5 FIT2GO.NU is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55790402.
Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 FIT2GO.NU heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.3.2 FIT2GO.NU is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties kunnen optreden. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van FIT2GO.NU.3.3 FIT2GO.NU is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor FIT2GO.NU niet verantwoordelijk gehouden kan worden).3.4 FIT2GO.NU heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan FIT2GO.NU niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.
Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training

4.1 FIT2GO.NU voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft FIT2GO.NU het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.
Art. 5 – Abonnementsduur, ontbinding en verhindering

5.1 FIT2GO.NU werkt, tenzij anders overeengekomen, met een minimale contracttermijn van zes (6) maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar.5.2 Na een contract van zes (6) maanden is het mogelijk om een contract voor onbepaalde tijd af te sluiten. Dit dient opnieuw schriftelijk vastgelegd te worden.5.3 Indien een contract voor onbepaalde tijd is afgesloten, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.5.4 Bij verhindering van opdrachtgever in een enkele sessie dient deze verhindering 48 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.5.5 Bij een overeengekomen trainingsperiode (contract voor bepaalde of onbepaalde tijd) kan opdrachtgever alleen annuleren met een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen drie (3) maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.5.6 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is. Dit geldt niet voor de contractvorm SGPT (small group PT).5.7 SGPT (Small group PT) is een abonnementsvorm waarbij nooit onderbroken kan worden tenzij alle leden tegelijkertijd op vakantie zijn. Op deze manier kunnen andere leden in de groep altijd door blijven trainen zonder benadeeld te worden met een verhoging van de overeengekomen sessieprijs. Tenzij op Artikel 5.5 aanspraak wordt gemaakt.5.8 Contracten van 6 maanden met 48 trainingen dienen binnen 32 weken opgenomen te worden. Voor trainingen die buiten deze periode vallen, kan geen restitutie verleend worden.5.9 Contracten van 6 maanden met 72 trainingen dienen binnen 36 weken opgenomen te worden. Voor trainingen die buiten deze periode vallen, kan geen restitutie verleend worden.
Art. 6 – Tarieven

6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt FIT2GO.NU zijn tarief vast volgens sessietarief (45 min).

6.2 In het tarief van FIT2GO.NU binnen de gym (intern) zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

6.3 In het tarief van FIT2GO.NU buiten de gym te verstaan home training zijn de kosten exclusief transport/reiskosten. Deze kosten staan vast en zijn in een radius berekend met een minimum van €8.00 exclusief 21% BTW per sessie tot een maximum van €18.00 en worden vanaf standplaats Waalwijk (Google maps) met € 0.23 per kilometer berekend. Met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

6.4 Het uurtarief wordt eenmalig vastgelegd en er kan bij hometraining op transport/reiskosten geen restitutie verleend worden bij uitval.6.5 De tarieven zijn buiten de gym €69,00 exclusief 21% BTW. (84.70 inclusief BTW) per sessie, exclusief transport/reiskosten.

6.6 De tarieven zijn binnen de gym €69,00 exclusief 09% BTW. (74.20 inclusief BTW) per sessie.

6.7 Pakketten van FIT2GO.NU worden individueel gemaakt en gepresenteerd in een offerte en worden dan door klant per e-mail geaccordeerd. vervolgens zal het pakket in tweevoud in een contract opgenomen worden.6.8 FIT2GO.NU mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Fit360 de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het contract ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.6.9 FIT2GO.NU zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken.

6.10 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht schriftelijk annuleren.
Art. 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling geschiedt vooraf en voor elke nieuwe trainingsperiode en binnen één week na factuurdatum, maar voor een nieuwe periode van 4 weken, tenzij anders is overeengekomen.7.2 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is FIT2GO.NU gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan7.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: 89.60.39.455 t.n.v. YOU360 (FIT2GO.NU) o.v.v. het factuurnummer.
Art. 8 – Overmacht

8.1 FIT2GO.NU hoeft haar verplichtingen niet na te komen als deze worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld, en – volgens de wet ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.8.2 Onder overmacht wordt verstaan ; naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen ; alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van FIT2GO.NU vallen hier ook onder.8.3 FIT2GO.NU biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.8.4 FIT2GO.NU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.8.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.8.6 Is FIT2GO.NU op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.
Art. 9 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
Art. 10 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen FIT2GO.NU en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Geschillen zullen alleen beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Nijmegen onder nummer 55790402.